Jak citovat obrázky v bakalářské práci

Lze říci, že korektní citace obrázků v bakalářské práci jsou stejně důležité jako citace jakýchkoliv jiných částí práce.  Obecně platí, že obrázky by měly být citovány ihned při použití přímo v bakalářské práci, tzn. umisťujeme je k danému obrazci dle citační normy a pokynů školy. Pokud by takové zařazení působilo rušivě (např. u rozsáhlých ilustrací), můžeme zvážit jejich zařazení do samostatné přílohy. Citace obrázků se tedy standardně uvádějí přímo v textu bakalářské práce, zdroj v plné formě se uvádí na konci bakalářské práce v seznamu literatury. Dále je při zpracování citace obrázků v bakalářské práci nutno brát v potaz, že každý zdroj obrázku v bakalářské práci má svého autora a rok či přímo konkrétní datum publikování. Je také přípustné citovat autora zdroje obrázků bakalářské práce ve formě pseudonymu (např. OPA, xililiko aj.).

Citace obrázků v bakalářské práci

Další typ citace obrázků v bakalářské práci

Zdroje obrázků v bakalářské práci mohou mít různou typologii. Například užíváme termín „vlastní zpracování“, pokud obrázek vytvořil sám autor bakalářské práce, nebo u fotografií se užívá citace „Vlastní archiv autora“ či „Archiv Vlastimila Nováka“.

Zdroje obrázků v bakalářské práci je možné citovat podle několika daných norem, avšak nejznámější jsou 7. vydání citační normy APA (tzv. APA 7) nebo ISO 690 (harvard, poznámky pod čarou, číselný odkaz). Zdroje obrázků bakalářské práce se rovněž uvádějí na konci bakalářské práce v seznamu literatury, nebo je pro ně vytvořen samostatný seznam zdrojů obrázků. Pro všechny zdroje je třeba používat stejnou normu (jednotný vzhled) pro přehlednost bakalářské práce.

Shrnuto a podtrženo – zdroj obrázku musí bakalářská práce obsahovat ihned při prvním i dalším výskytu obrázku a citace obrázků bakalářská práce musí uvádět přímo u nich i v seznamu literatury. V opačném případě se vystavujete možnosti zhoršeného hodnocení Vaší práce, porušení plagiátorských směrnic či nedoporučení práce k obhajobě.

Příklady

Příklad č. 1: Obrázek 1: Logo Google – ISO 690, Harvard

Ukázka citace 1

Zdroj: Urban, 2018

Na konci práce bude uvedeno:

URBAN, P., 2018. Logo Google. In: Cnews.cz [online]. 16. 2. 2018 [cit. 2023-01-05]. Dostupné z: https://www.cnews.cz/google-images-rusi-prime-zobrazeni-fotky

Příklad č. 2: Obrázek 2: Logo Google – APA 7

Ukázka citace 2

Zdroj: Urban, 2018

Na konci práce bude uvedeno:

Urban, P. (2018, 16. února). Logo Google. Cnews. https://www.cnews.cz/google-images-rusi-prime-zobrazeni-fotky/

Příklad č. 3: Obrázek 3: Logo Google – pokud by byl autorem obrázku autor práce

Ukázka citace 3

Zdroj: Vlastní zpracování

Na konci práce v seznamu literatury se nic neuvádí.

 

Štítky

STUDENTSKÁ AKCE
VAZBA PRÁCE ZDARMA

JAZYKOVÁ
a STYLISTICKÁ korektura
ZA JEDNU CENU

FORMÁTOVÁNÍ
VČETNĚ CITACÍ

PRACUJEME
O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH