Nejčtenější části bakalářské práce, diplomové práce, závěrečné práce (1. část)

Nejčtenější části bakalářské práce

Každý, kdo psal bakalářskou, diplomovou, závěrečnou či ročníkovou práci, se dostal do bodu, kdy řešil zásadní otázku: „Které části mé práce vlastně bude kdo číst?“

Celou práci čtou minimálně 2 lidé – vedoucí práce (hlavní hodnotitel práce) a oponent. Dále práci čte komise u státních závěrečných zkoušek při obhajobě práce. Právě obhajoba bakalářské práce je vyvrcholením veškerých kroků při psaní práce.

Bakalářská práce, diplomová práce, ale i závěrečná práce či ročníková práce začíná výběrem téma práce. Téma práce stanovuje většinou škola a dává na výběr z předpřipravených možností a konkrétních vedoucích.

Pokud si student troufne, tak všechny školy umožňují požádat o individuální téma práce, které musí být schváleno garantem daného oboru či zaměření. Před žádostí o individuální téma je nutné, aby si student vybral vedoucího, oslovil ho se zájmem o spolupráci.

Každý rok dochází doslova k boji mezi studenty o volnou kapacitu u vedoucích prací. Ve většině případů se totiž jedná o pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Vedoucí práce celou práci hodnotí, určuje pravidla pro obsah, kontroluje zda práce splňuje požadavky školy pro formální i obsahovou stránku. Určuje části, ve kterých by měla být provedena korektura, upozorňuje na jazykové, formální ale i stylistické nedostatky, které musí být odstraněny pomocí korektury bakalářské práce. Zajišťuje, aby daná práce měla smysl a splnila svůj předem stanovený cíl.

Když máme vedoucího, téma práce, tak přichází na řadu první dokument, který tvoří student. Tímto základním dokumentem je zadání práce. V zadání práce je stanoven krátký popis práce (dá se označit za mini abstrakt), cíle práce, základní literatura. Zadání práce se vytváří většinou rok před obhajobou a do pevné vazby se vkládá v originále s podpisy vedoucího, garanta oboru či přímo rektora.

Korektura pravopisu

Korektura pravopisu, ale i stylisticky bezchybné texty musí být právě již v zadání práce. Jedná se o první z nejčtenějších částí práce. Po zadání se tvoří další velmi čtená část práce a tou je abstrakt / anotace práce a klíčová slova. Abstrakt / Anotace bakalářské práce či diplomové práce je krátký text o rozsahu 250 až 300 slov (vizuálně se jedná maximálně od ¾ A4), kde je popsáno čím se práce zabývá, popis jednotlivých částí a cílů. Právě abstrakt či anotace bakalářské, diplomové, závěrečné práce pomůže členům komise během několika vteřin zjistit motivaci, smysl a cíl předkládané práce. Abstrakt či anotace práce je v práci v češtině či primárním jazyce studia (v případě studia v angličtině, němčině, slovenštině atd.) a následuje jeho překlad do druhého jazyka, nejčastěji se jedná o angličtinu. Nejčastější kombinace v ČR je tedy česká plus anglická verze.

Abstrakt či anotaci a jejich korekturu není vhodné podceňovat. Abstrakt s chybami a bez korektury je známkou nedostatečného soustředění a vynaložení malého úsilí ze strany studenta. Na řadě fakult je navíc v ČR špatně provedený překlad abstraktu či anotace důvodem k nedoporučení práce k obhajobě. Pokud student chce mít jistotu, že překlad abstraktu bakalářské práce bude v pořádku či je povinen zajistit jeho překlad s razítkem je nezbytné, aby text před překladem byl jazykově správně a to po jazykové, ale i stylistické stránce. Korektury bakalářské práce zajistí jistotu správnosti před překladem. Při objednávce překladu abstraktu navíc je možné zajistit jazykovou korekturu české verze před překladem, protože stylistická úprava české verze by znamenala náklady na nový překlad.

Dalším nejčtenějším částem prací se budeme věnovat v druhé části tohoto článku.

 

Štítky

STUDENTSKÁ AKCE
VAZBA PRÁCE ZDARMA

JAZYKOVÁ
a STYLISTICKÁ korektura
ZA JEDNU CENU

FORMÁTOVÁNÍ
VČETNĚ CITACÍ

PRACUJEME
O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH