Nejčtenější části bakalářské práce, diplomové práce, závěrečné práce (2. část)

Nejčtenější části diplomové práce

V první části článku „Nejčtenější části bakalářské práce, diplomové práce, závěrečné práce“ jsme si představili první dvě nejčtenější části práce – zadání a abstrakt včetně překladu a velmi stručně jsme si vysvětlili nutnost provedení korektury právě těchto částí bakalářské či diplomové práce.

Třetí a čtvrtou nejčtenější částí práce jsou mnohdy bagatelizované a podceňované PROHLÁŠENÍ a PODĚKOVÁNÍ. Prohlášení autora bakalářské práce obsahuje čestné prohlášení, že autor text vypracoval samostatně a citoval veškeré zdroje, ze kterých čerpal. Právě tato část jasně stanovuje, že tvorba textu je zásadně na autorovi textu. Vytvoření práce a její korektura jsou dva odlišné procesy. Blíže se této problematice věnujeme v článku „ Jsou korektury bakalářské práce legální?“ Prohlášení je zakončeno datem, místem a podpisem studenta. Ačkoliv je prohlášení většinou předpřipravené, studenti se v něm dokáží dopustit řady chyb, např. pravopis, sirotci a vdovy, na konci řádků, nepovolené entery apod. Korektury diplomové práce v sekci prohlášení jsou zcela nezbytné a zajistí přesné a jazykově i formálně bezchybné znění.

Poděkování je volitelnou částí práce, které slouží k poděkování studenta vedoucímu práce, školiteli či konzultantům, kteří studentovi pomáhali při tvorbě práce. Navzdory dobrovolnosti uvedení této části je zcela nezbytné, aby práce tento krátký text obsahovala. Historicky se vždy děkovalo vedoucím prací, a to bez ohledu na osobní názor studenta na míru zapojení a pomoci ze strany vedoucího. Poděkování je očekávaná a kontrolovaná část. V poděkování jsou nejčastěji chyby v zápisu titulů vedoucího práce, konzultanta i školitele, ale i tady se objevují gramatické i stylistické chyby a neobratnosti. Korektury bakalářské práce v poděkování zajistí studentovi jistotu, že neirituje čtenáře ihned na začátku.

Známými nejčtenějšími částmi prací jsou ÚVOD, DISKUZE a ZÁVĚR PRÁCE.

Úvod práce by měl být v rozsahu jedné strany. V prvním odstavci autor představí svou motivaci k napsání této práce a volbě tématu. Pokud se jedná například o studenta kombinovaného studia, může krátce uvést volbu tématu práce v kontextu s vlastní vykonávanou praxí. V dalších odstavcích jsou přehledně charakterizovány části práce, a to včetně závěru. Korektura úvodu bakalářské či diplomové práce musí zajistit, aby sdělení autora, cíle a popis jednotlivých částí práce byly zcela jasné, srozumitelné, nikoliv chaotické či matoucí. Samozřejmostí zůstává gramatická a interpunkční bezchybnost.

Diskuze bakalářské práce

Diskuze je jednou z nejdůležitějších a nejrozsáhlejších textových částí práce. Korektury bakalářské práce v této sekci mají za úkol správně interpretovat výsledky, jejich dopad do praxe, komplexní komparaci a spojení s cílem práce. V této části se čtenář dozví, zda byly položené otázky zodpovězeny, hypotézy potvrzeny, či vyvráceny.

Závěr práce je po úvodu práce nejčtenější částí. Závěr shrnuje celou práci, metodiku, cíle, výsledky a výstupy. Právě zde je možné si připravit půdu pro případné rozšíření práce v navazujícím studiu (pokud se jedná o rozsáhlou problematiku, kterou kratší práce nezvládne obsáhnout). Abstrakt, úvod a závěr mají jasně stanovená pravidla, proto je nutné se zaměřit na co nejdokonalejší obsahovou i formální stránku. Špatně či povrchně formulovaný úvod, závěr či obsah můžou znamenat navržení snížené známky k obhajobě, někdy dokonce nedoporučení práce k obhajobě.

Korektury bakalářské práce Vám pomohou jasně interpretovat Vaše myšlenky, a to s jistotou správného pravopisu, interpunkce i odpovídající stylistiky.

 

Štítky

STUDENTSKÁ AKCE
VAZBA PRÁCE ZDARMA

JAZYKOVÁ
a STYLISTICKÁ korektura
ZA JEDNU CENU

FORMÁTOVÁNÍ
VČETNĚ CITACÍ

PRACUJEME
O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH